Apie asociaciją

Asociacija „Jūrų šaulys“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, bei savo įstatais.

Asociacija „Jūrų šaulys“ remia Klaipėdos apskrities jūrų šaulių 3 rinktinę.

Asociacijos tikslas yra teikti profesinės  bei visuomeninės integracijos paramą Klaipėdos apskrities Jūrų šauliams ir kitiems visuomenės atstovams,  plėtoti jūrinio kultūros paveldo idėjas, ugdyti Lietuvos visuomenės pilietiškumą ir patriotizmą, teikti tęstinio mokymosi neformaliojo švietimo paslaugas, teikti profesinio  informavimo paslaugas. Rūpintis istoriniu kultūriniu paveldu, suaugusių ir jaunimo patriotiniu ugdymu.  Asociacija rengia arba siūlo kitų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos strateginius veiklos planus ir piliečių kvalifikacijos tobulinimo projektus.

Asociacija organizuoja ir administruoja vaikų ir jaunimo patriotinę veiklą, sporto, poilsio ir turizmo renginius bei vaikų ir jaunimo stovyklas.

Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis bei kitais socialiniais partneriais. Teikia informaciją apie mokymosi galimybes jaunimui Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.